نمی خوام نگران باشم

بغض داره صدام

زنگ می زنم

بووووووق

زود جواب می دی

 

#داری می ری خونشون؟

@ آره،ولی نمی دونم امروز چی می شه

#باشه عصر میام که باشم،تنها نیستی

@مرسی،اذیت نکن خودتو

#نگران نباش،من هستم

 

و بعد این جمله آخر ساعتها می چرخه توی سرم

 

/ 1 نظر / 42 بازدید