حاشیه های دور ریختنی

از رویای دیشب،تکه ای بر بالش مانده بود. باز هم دیر رسیده ام رویایی بوده ام،رویایی...

مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
12 پست
شهریور 92
16 پست
مرداد 92
16 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
13 پست
اسفند 91
11 پست
بهمن 91
18 پست
دی 91
17 پست
آذر 91
29 پست
آبان 91
20 پست
مهر 91
20 پست
شهریور 91
27 پست
مرداد 91
27 پست
تیر 91
33 پست
خرداد 91
30 پست
اسفند 90
55 پست
بهمن 90
46 پست
دی 90
50 پست
آذر 90
43 پست
آبان 90
49 پست
مهر 90
35 پست
شهریور 90
51 پست
مرداد 90
48 پست
تیر 90
61 پست
خرداد 90
62 پست
دل
1 پست
فراموشی
1 پست
زخم
1 پست
مجازی
1 پست
استیکر
1 پست
بودا
1 پست
buddha
1 پست
frozen
1 پست
ردکارپت
1 پست
سفر
1 پست
در
1 پست
چهارچوب
1 پست
خوش_آمدی
1 پست
ذهنم
1 پست